Portfolio

Voorbeelden van eerdere projecten

Hieronder vindt u een greep uit eerdere projecten die de Human Factors Adviesgroep heeft uitgevoerd.

HUFA24_1Meldkamer brandweerzorg (MKB) Noord Nederland
In navolging van de collega’s van de witte kolom is ook de meldkamer brandweer Noord Nederland voor een CRM-training bij ons in de simulator gekomen. Na de eerste training bleek vooral behoefte te bestaan aan kennis van en werken in een open veiligheidscultuur. Dit onderdeel is als een kleine aparte workshop in de training meegenomen. Het effect daarvan was dat de MKB het opzetten van Veilig Incident Melden (VIM) als volgende prioriteit zag. Gestart is met een pilot waarin de MKB en enkele van de omliggende brandweerkorpsen met VIM zijn gestart. Dit uiteraard inclusief het bewust bouwen aan een open veiligheidscultuur. De Human Factors Adviesgroep verzorgde de op human factors gerichte opleiding van de VIM-onderzoekers. Daarnaast leverden wij eenvoudige op VIM-melden gerichte software. Voor de brandweer is dit een unicum en een moedige stap in een cultuuromslag die moet leiden tot nog meer kwaliteit, efficiency en veiligheid en minder slachtoffers onder brandweerlieden als gevolg van hun inzet.

MKA-AAMeldkamer ambulancezorg (MKA) Amsterdam Amstelland
De centralisten stonden tijdens de training ‘Leren van de luchtvaart ’aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen binnen hun organisatie. De verhuizing naar de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam Amstelland en de implementatie van een strak digitaal uitvraagsysteem, ProQA.

De Human Factors Adviesgroep heeft hen tijdens de training wegwijs gemaakt in de praktische en theoretische achtergronden van protocollair werken. Uitgaande van ervaringen in de luchtvaart waar checklists en protocollen onderdeel zijn van het vakmanschap en de veiligheid. Gebruik is gemaakt van de vluchtsimulator.

Deze opzet droeg bij aan een beter begrip en acceptatie van de omgang met de uitvraagprotocollen. Ook vormde de training een mooie basis voor de samenwerking met collega’s in de nieuwe multidisciplinaire setting van de GMK.


Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZaCommunicatie is moeilijk. Operationele radiocommunicatie nog moeilijker. Uit incidentonderzoek blijkt dat het op dit gebied regelmatig mis gaat met niet zelden ernstige gevolgen. De luchtvaart kent vergelijkbare problemen. Om de kans op miscommunicatie te verkleinen heeft deze sector de operationele communicatie gestandaardiseerd. Deze standaard heeft de Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) Zuid-Holland Zuid geïnspireerd tot de bouw en test van een operationeel radioprotocol voor de hulpverlening. Samen met hulpverleners, centralisten, expertise van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een protocol gebouwd op analyses van een serie incidenten waar multidisciplinaire inzet bij nodig was. Het daaruit resulterend protocol is getest tijdens een simulatie met het Advenced Disaster Management Systeem (ADMS) bij het IFV te Schaarsbergen.

Het protocol is beschikbaar voor de hulpverlening in Nederland.

 


Regionale brandweer Kennemerland
Banner-Brandweer-KennemerlandDe regionale brandweer wil zich ontwikkelen tot een lerende organisatie. Meldingen en analyses van fouten en incidenten tijdens de brandweerinzet vormen een belangrijke pijler. De Human Factors Adviesgroep heeft daar een bijdrage aangeleverd met een training voor incident onderzoekers. Onderdeel van de training was de veiligheidscultuur als voorwaarde om no blame te kijken naar het wat en waarom van fouten en incidenten. De onderzoekers kregen onderzoeks- en rapportagetechnieken aangereikt die hun oorsprong hebben in de luchtvaart. Door anders te kijken, vooral naar de in het geding zijnde human factors, heeft de brandweer tools in handen waarmee ze de repressieve inzet veiliger, efficiënter en kwalitatief beter kan maken.

 


Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
RAV-HMBij de RAV Hollands Midden ligt de invloed van Human Factors op risico’s in de telefonische triage in de MKA centraal. De RAV koos voor Advanced Medical Priority Dispatch (AMPDS) als mogelijkheid die de kans op triagefouten optimaal kan reduceren. De RAV gebruikt de op het AMPDS geschreven software ProQA. De Human Factors Adviesgroep heeft op het gehele telefonische triageproces met ProQA een risico analyse opgesteld, die vooral gericht was op human factors. Daaruit bleek dat vakmanschap, goede communicatie en weten wat het uitvraag protocol doet tezamen met een veilige vorm van feedback en evaluatie de belangrijkste risicobarrières waren. Want telefonische triage is en blijft de meest risicovolle handeling in de acute zorg.

 


GHOR Haaglanden
GHOR_HaaglandenDe GHOR Haaglanden wilde ervaring opdoen met een evaluatiemethodiek, waarvan human factors de belangrijkste kern vormden.

Met betrokken hulpverleners is vanuit de GHOR-optiek gekeken naar een multidisciplinaire inzet. Belangrijke facetten waar veel van geleerd kon worden waren, communicatie, situational awareness, leiderschap, werken met protocollen (o.a. GRIP en het verbindingsschema), assertiviteit en samenwerking. Eigenlijk alle CRM-competenties. De GHOR heeft enthousiast deelgenomen aan de evaluatie en heeft de ambitie om op dezelfde voet verder te gaan.

 


Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Kennemerland
Veiligheidsregio KennemerlandOok de MKA Kennemerland schakelde over op ProQA en was geïnteresseerd in de verbeteringen die CRM voor de centralisten tot stand kon brengen. Samenwerking voor de centralisten is belangrijk: onderling, met de collega’s van brandweer en politie, met zorgprofessionals en de ambulancebemanningen op straat.

De nadruk van de training die de Human Factors Adviesgroep gaf lag dan ook op samenwerking, rolverdeling, communicatie, veilig werken en omgaan met protocollen. De centralisten konden heel praktisch delen in de ervaringen van de luchtvaart door de toepassing van de vluchtsimulator waar bovenstaande aspecten, los van de situatie thuis, op uitdagende wijze beoefend konden worden.

 


Scheper Ziekenhuis Emmen
scheperziekenhuis_emmenDe afdeling acute zorg van het Scheper Ziekenhuis had behoefte aan een CRM-training waarvan ‘Leren van de luchtvaart’ het uitgangspunt vormde. Onder deze afdeling vallen de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care (IC) en de operatieafdeling (OK). Na een werkplekbezoek door onze Human Factors consultants, is een programma samengesteld waar communicatie, samenwerking, leiderschap, menselijke capaciteiten en beperkingen en de veiligheidscultuur de boventoon voerde. Over de effecten werd ons na de training het volgende gerapporteerd: “de samenwerking en onderlinge communicatie verbeterde, waardoor meer rust ontstond tijdens werkzaamheden onder druk. Veiligheid, duidelijkheid en gelijkwaardigheid binnen teams waren verbeterd. Dit alles was voldoende reden voor het ziekenhuis om door te gaan met CRM-trainingen.”

 


RABO bank International
LogoRabobankInternationalDe medewerkers van de internationale vestigingen van de RABO-bank komen geregeld in Nederland bijeen. Bij de bespreking van het thema veiligheidscultuur werd de Human Factors Adviesgroep uitgenodigd een workshop te geven over de veiligheidscultuur in de luchtvaart. Tijdens een geanimeerde interactieve sessie werden ervaringen in de wereld van de luchtvaart en de bancaire sector intensief uitgewisseld. Dit alles binnen de context van al wat speelt bij de banken. Een knap initiatief van de RABO-bank dat zeker navolging verdient.

 


Meldkamer ambulancezorg Noord Nederland
MKANNRecent is de MKA Noord Nederland ontstaan uit de MKA’s Friesland, Groningen en Drenthe. Tevens werd overgestapt op ProQA als telefonisch triage tool. De verantwoordelijken voor deze veranderingen hadden naast techniek en structuur aandacht voor human factors. Die uitte zich onder andere in de CRM-training ‘Leren van de luchtvaart’. Daarbij konden centralisten hun communicatieve vaardigheden tezamen met die op het gebied van samenwerken, leiding en coördinatie, protocollair werken en de veiligheidscultuur aanscherpen en praktisch beoefenen in de vluchtsimulator. De training was een goede wegbereider voor alle veranderingen en uitgangspunt voor de aanpak van het werken in de meldkamer met aandacht voor human factors.

 


Bureau Conflict- en Crisisbeheersing politie Midden Nederland

PolitieBij de Staven Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO’s) in Utrecht en Flevoland lag de vraag voor of CRM geschikt en nuttig zou zijn voor het werk in de crisisteams.

Om die vraag te beantwoorden heeft de Human Factors Adviesgroep een workshop CRM gegeven voor de verzamelde SGBO’s. Met de opgedane kennis en ervaringen uit de luchtvaart is in groepen en plenair gediscussieerd over de vraag of CRM goed is voor de SGBO’s. Het antwoord daarop was volmondig ja. De vervolgstap is dat CRM in de vorm van trainingen opgenomen gaat worden in de opleiding-, training-, en oefenplannen (OTO) van de SGBO’s.

 


Hoogheemraadschap Rijnland
HUFA22_2Rondom het waterbeheer in ons land spelen zich geregeld crisissituaties af. De klimaatveranderingen en bijbehorende periodes van wateroverlast doen geregeld beroep op de crisisorganisaties van de waterschappen. Het Hoogheemraadschap Rijnland realiseert zich dat maar al te goed. De organisatie vroeg zich af of CRM een bijdrage kon leveren aan een verbeterd crisismanagement. Om die vraag te beantwoorden heeft de Human Factors Adviesgroep een workshop gehouden die geheel in het teken stond van CRM en human factors. Ervaringen uit de luchtvaart werden gespiegeld aan die van het Hoogheemraadschap. De conclusie was helder: CRM moet een deel gaan worden van het OTO-programma.

 


Veiligheid Oosterhorn
Oosterhorn‘Op het chemie- en industriepark 'Oosterhorn' in Delfzijl speelt veiligheid een belangrijke rol. Op het industrieterrein verandert veel: Hoe houd je nu bij al die dynamiek het veiligheidsniveau in stand? Vanuit deze vraag is een programma ontwikkeld, waarin zes partners in veiligheid (overheden, bedrijven) tot een gezamenlijke aanpak willen komen die het veiligheidsniveau borgt en waar nodig ook verbetert. Er was behoefte om op een originele manier te kijken naar de onderling samenwerking binnen het programma. Met die behoefte wendde men zich tot de Human Factors Adviesgroep.

Tijdens een op maat van deze vraag gesneden CRM-programma ‘Leren van de luchtvaart, konden de deelnemers kennismaken met veiligheid in de luchtvaart, Veilig Incident Melden, Crew Resource Management en teambuilding. En er moest gevlogen worden in een flight simulator, waar ‘de vliegers-in-opleiding’ incidenten moesten zien te managen. Daarna werd zowel de vlucht als de samenwerking in het programma Veiligheid Oosterhorn geëvalueerd. De unieke ervaring in de cockpit schept een band en ook de reflectie op het eigen teamwerk en de confrontatie met de andere manier van omgaan met veiligheid in de luchtvaart, raakte een gevoelige snaar. De training heeft geleid tot verbeteringen in de samenwerking. Het programma gaat hoe dan ook door op deze ingeslagen weg.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest