Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij aangaan en uitvoering van opdrachten door ‘Human Factors Adviesgroep VOF’

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Human Factors Adviesgroep VOF (hierna te noemen Opdrachtnemer) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolger(s), tenzij anders overeengekomen in een wederzijds geaccepteerde opdrachtbevestiging.


1. Inschrijving van individuele deelnemers/cursisten
N.v.t.
Opdrachtnemer biedt geen opleidingen of cursussen aan waarbij individuele inschrijving van deelnemers of cursisten mogelijk is.

2. Grondslag offertes
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer verricht de diensten naar beste inzicht en vermogen, en zal deze overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting van Opdrachtnemer heeft het karakter van een “inspannings-verplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn of worden. Wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en gebruik van internetaansluiting, alsmede reguliere kantoorfaciliteiten.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Het doen van prijsopgaven of het uitbrengen van offertes verplicht Opdrachtnemer niet tot het uitvoeren van diensten. Prijzen worden opgegeven exclusief BTW (omzetbelasting), tenzij specifiek anders aangegeven. Wanneer naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van dienstverlening waarover geen BTW (omzetbelasting) behoeft te worden afgedragen, dient de opdrachtgever zulks duidelijk vooraf aan te geven. Een tussentijdse verandering van kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, worden doorberekend. Van tariefwijzigingen wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

6. Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium en de kosten zoals hiervoor genoemd beiden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht worden. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling giraal (per IBAN) te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Schiet de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Opdrachtuitvoering
Samen met de opdrachtgever wordt overlegd op welke wijze de opdracht het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer door ziekte, overmacht of ten gevolge van andere oorzaken uitvoering van de opdracht tijdelijk niet mogelijk is, wordt – in overleg met de betrokken opdrachtgever – bezien op welke wijze alsnog opdrachtuitvoering kan plaatsvinden. Wanneer dit niet op redelijke termijn mogelijk blijkt, kan met instemming van beide partijen worden besloten tot voortijdige beëindiging van de opdracht. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van incidentele of onvoorziene uitval van een projectleider of adviseur, ongeacht de oorzaak van deze uitval.

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, meldt Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door derden. Opdrachtnemer kan niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, tenzij nadrukkelijk de doorlooptijd nader is overeengekomen. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

11. Annuleringskosten
Annulering tot een maand voor de datum van de start van de uitvoering is kosteloos. Bij annulering binnen een maand tot 14 dagen voor de geplande start van de uitvoering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de start van de uitvoering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Bij annulering door Opdrachtnemer wegens ziekte of andere dringende omstandigheden, binnen 14 dagen voor de start van de uitvoering, wordt zorg gedragen voor kwalitatief gelijkwaardige vervanging. Mocht dit niet lukken en zijn er voor de opdrachtgever annuleringskosten ten gevolge van accommodatie-­‐reservering ontstaan dan kan de opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer doorberekenen. Overige kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtnemer.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig met een opzegtermijn van een maand eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet langer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. De beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtnemer mag haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruiken indien voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen.

Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13. Intellectuele eigendommen en copyright
Instructie (beeld)materiaal, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, en alle door Opdrachtnemer vervaardigde stukken die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Alle rechten hierop zijn voorbehouden.
Openbaarmaking (en vervreemding) kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Privacy
Op alle producten en diensten van Opdrachtnemer is de privacy verklaring van toepassing. Deze is te raadplegen op https://www.hufa.nl/privacyverklaring-en-gebruik-van-cookies.

15. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportages ter inzage en/of beschikking stellen.

16. Aansprakelijkheid
Vanzelfsprekend spant Opdrachtnemer zich maximaal in om naar beste vermogen en kennis in de gevraagde dienstverlening te voorzien. Opdrachtnemer aanvaardt voor de geleverde dienstverlening echter geen resultaatsverplichting en/of aansprakelijkheid. Met name accepteert Opdrachtnemer geen productaansprakelijkheid van de door Opdrachtnemer te leveren diensten aan derden en de mogelijke gevolgen die door Opdrachtnemer uitgebrachte adviezen – direct of indirect – voor opdrachtgever zouden kunnen hebben. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer dan ook nadrukkelijk van enige vorm van (product)aansprakelijkheid.

17. Toepasselijk recht en klachten / geschillenregeling
Op opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de desbetreffende Nederlandse bevoegde rechter.

Bij klachten en/of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. Deze is in te zien op https://www.hufa.nl/klachtenprocedure/.

18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. De actuele voorwaarden zijn te vinden op https://www.hufa.nl/algemene-voorwaarden

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.