Klachtenprocedure

De Human Factors Adviesgroep Opleidingen en Trainingen vindt het van groot belang dat onze klanten tevreden zijn. Mocht dat niet het geval zijn willen wij dat graag van u vernemen.

Hieronder staat beschreven hoe de klant kenbaar kan maken niet tevreden te zijn, plus de beschrijving van de afhandeling van dit signaal. Wij willen er namelijk alles aan doen om een eventuele klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is een klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Om kwaliteit te garanderen wordt deze klachtenprocedure door middel van CRKBO audits gecontroleerd op volledigheid.

Doel
De klachtenregeling is bedoeld als een laagdrempelige manier om:


Inhoud van de klacht
Klachten kunnen over vele zaken gaan, om hier een inhoud aan te geven zijn er enkele voorbeelden.

De klachtenregeling is niet bedoeld voor de behandeling van schadeclaims, hiervoor kan de indiener zich tot de burgerlijk rechter wenden.

Artikel 1 begrippen
Klacht
Schriftelijke uiting van onvrede, gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Indiener
Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.

Klant
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een training/opleiding van de Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen, of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld, of een training/opleiding van de Human Factors Adviesgroep heeft afgenomen.

Klachtencommissie
De klachtencommissie van Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen.

Training/opleiding
De training/opleiding die door of namens de Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen wordt c.q. worden aangeboden of georganiseerd.

Trainer opleider
De persoon die in opdracht van Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen, de training/opleiding uitvoert.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld of resultaten niet overeenkomen met de afspraken kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de directie Human Factors Adviesgroep VOF opleidingen en trainingen.


Artikel 3 Samenstelling van de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die namens de Human Factors Adviesgroep VOF de training/opleiding heeft uitgevoerd en daarnaast de Algemeen Directeur van Human Factors Adviesgroep VOF.

Artikel 4 Taak van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft als taak om bij haar ingediende klacht(en) te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de Algemeen Directeur.

Artikel 5 Klachtenprocedure

Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is bij Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen. Human Factors Adviesgroep opleidingen en trainingen heeft een overeenkomst met een onafhankelijke derde, de heer J. Schilder te Apeldoorn, die in dergelijke situaties zal optreden.


Artikel 6 Oordeel van de klachtencommissie


Artikel 7 Beroepsmogelijkheid


Artikel 8 Reactie Algemeen Directeur