Privacyverklaring en gebruik van cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken
Er worden nadrukkelijk geen persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van onze website, tenzij u hier duidelijk van tevoren op wordt gewezen.

Bij het in- of uitschrijven op onze nieuwsbrief worden de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Cookies en gebruiksanalyse
Tijdens uw bezoek wordt door onze website cookies geplaatst door ons analysesysteem. Deze cookies worden slechts gebruikt voor analysedoeleinden. Wij houden hiermee bezoekersaantallen en interactie met onze site bij. De gegevens worden op hufa.nl bewaard en nimmer gedeeld met derden. De opgeslagen gegevens worden geanonymiseerd en zijn niet tot individuele gebruikers danwel IP adressen te herleiden. Ze worden ook niet gedeeld met andere websites of diensten.

Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van de cookies, kunt u de ‘Do-not-track’ optie van uw webbrowser gebruiken. Indien deze optie is aangezet, zal hufa.nl dit verzoek automatisch honoreren en geen cookies plaatsen.

Uw bezoek krijgt een anoniem identificatienummer toegewezen om gegevens over uw bezoek te groeperen en analyseren. De cookies zijn herkenbaar aan de naam, welke begint met ‘owa_’. De gegevens die wij analyseren zijn:

Gegevensverwerking
In het geval de Human Factors Adviesgroep een overeenkomst tot dienstverlening met u of een met u verbonden organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) is aangegaan, verwerken wij mogelijk wel persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
– Voor- en achternaam(/namen)
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– BIG registratienummer
– En verdere gegevens zoals afgesproken in de overeenkomst.

Bij het aangaan van de overeenkomst beperken wij de te verwerken gegevens tot slechts het strikt noodzakelijke. U kunt altijd bij ons opvragen welke gegevens we van u verwerken via info@hufa.nl, u ontvangt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken een reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hufa.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Human Factors Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Registratie van gevolgde cursussen en/of opleidingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Human Factors Adviesgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Human Factors Adviesgroep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verzamelde persoonsgegevens zullen worden gewist zodra de bijbehorende klantrelatie met de Human Factors Adviesgroep wordt beeïndigd, tenzij van rechtswege een langere bewaartermijn geldt.
Verwijdering van uw gegevens kan uiteraard altijd op uw verzoek worden gedaan. Stuur dit verzoek naar info@hufa.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek met details van de gegevens die wij hebben gewist.

Delen met anderen
Human Factors Adviesgroep verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring
De website van de Human Factors Adviesgroep, https://www.hufa.nl, gebruikt of plaatst geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hufa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Human Factors Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Human Factors Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hufa.nl.