Privacyverklaring en gebruik van cookies

Deze privacyverklaring omvat ons privacybeleid voor zowel onze website, gegevensopslag, en onze dienstverlening die plaats vindt na overeenkomst.

Ga direct naar:


Gebruik van onze website

Persoonsgegevens die wij verwerken
Er worden nadrukkelijk geen persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van onze website, tenzij u hier duidelijk van tevoren op wordt gewezen.

Bij het in- of uitschrijven op onze nieuwsbrief worden de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Cookies en gebruiksanalyse
Tijdens uw bezoek wordt door onze website cookies geplaatst door ons analysesysteem. Deze cookies worden slechts gebruikt voor analysedoeleinden. Wij houden hiermee bezoekersaantallen en interactie met onze site bij. De gegevens worden op hufa.nl bewaard en nimmer gedeeld met derden. De opgeslagen gegevens worden geanonymiseerd en zijn niet tot individuele gebruikers danwel IP adressen te herleiden. Ze worden ook niet gedeeld met andere websites of diensten.

Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van de cookies, kunt u de ‘Do-not-track’ optie van uw webbrowser gebruiken. Indien deze optie is aangezet, zal hufa.nl dit verzoek automatisch honoreren en geen cookies plaatsen.

Uw bezoek krijgt een anoniem identificatienummer toegewezen om gegevens over uw bezoek te groeperen en analyseren. De cookies zijn herkenbaar aan de naam, welke begint met ‘owa_’. De gegevens die wij analyseren zijn:

 • Welke pagina’s op hufa.nl worden bezocht,
 • Muiskliks, of bij touchscreens schermaanrakingen, op hufa.nl,
 • Eventuele webpagina waarvan u werd doorverwezen,
 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteeminformatie zoals door uw browser doorgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hufa.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Human Factors Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Registratie van gevolgde cursussen en/of opleidingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Human Factors Adviesgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Human Factors Adviesgroep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verzamelde persoonsgegevens zullen worden gewist zodra de bijbehorende klantrelatie met de Human Factors Adviesgroep wordt beeïndigd, tenzij van rechtswege een langere bewaartermijn geldt.
Verwijdering van uw gegevens kan uiteraard altijd op uw verzoek worden gedaan. Stuur dit verzoek naar info@hufa.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek met details van de gegevens die wij hebben gewist.

Delen met anderen
Human Factors Adviesgroep verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hufa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Human Factors Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging en gegevensopslag
Human Factors Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hufa.nl.

Gegevensopslag Human Factors Adviesgroep

Human Factors Adviesgroep verwerkt voor haar producten en diensten (persoons)gegevens conform deze privacy overeenkomst.

De Human Factors Adviesgroep heeft hiertoe twee gegevensverwerkingsovereenkomsten.

 1. Webservices worden hoofdzakelijk geleverd via, en de resultaten opgeslagen bij, Antagonist B.V. De Human Factors Adviesgroep heeft hiertoe een hosting- en gegevensverwerkingsovereenkomst met Antagonist B.V. Deze gegevens zijn opgeslagen bij Previder te Hengelo en Vianen. Dagelijkse backups worden bewaard bij de faciliteiten van Antagonist B.V. conform de verwerkingsovereenkomst, en daarnaast ook 30 dagen versleuteld opgeslagen bij Timmermans Flight Training in Apeldoorn. Toegang tot de gegevens geschiedt via individuele wachtwoordbeveiliging.
 2. Voor opslag van bedrijfsgegevens van de Human Factors Adviesgroep, heeft Human Factors Adviesgroep een gegevensverwerkingsovereenkomst met Microsoft. Opslag van de data geschiedt in datacentra in de EU. Toegang tot de gegevens geschiedt via individuele wachtwoord- en 2FA autorisatie.

Gegevens die in deze overeenkomst als “Opgeslagen bij Human Factors Adviesgroep” zijn aangemerkt, worden op één of beiden van bovenstaande locaties bewaard.


Gegevensverwerking bij dienstverlening
In het geval de Human Factors Adviesgroep een overeenkomst tot dienstverlening met u of een met u verbonden organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) is aangegaan, verwerken wij mogelijk wel persoonsgegevens.

Hieronder volgt een algemeen overzicht van ons beleid met betrekking tot deze gegevensverwerking. Voor onze producten Checklist Professional Profile (CPP) en 360 graden feedback meting (360) hebben wij het proces specifiek voor u samengevat. Via voorgaande links kunt u direct naar deze hoofdstukken gaan.

Verwerking persoonlijke- en persoonsgegevens en -informatie

 • Om uitvoering te kunnen geven aan opdrachten, heeft de Human Factors Adviesgroep bij een aantal van haar diensten en producten persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie nodig. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacy overeenkomst. U kunt hierbij denken aan:
  • Voor- en achternaam(/namen),
  • Geslacht,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres,
  • Betalingsgegevens,
  • BIG registratienummer,
  • En verdere gegevens zoals afgesproken in de overeenkomst.
 • De Human Factors Adviesgroep verwerkt nooit andere gegevens dan in de opdracht is afgesproken.
 • Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het leveren van persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie voor zover deze relevant zijn met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de deelnemers of betrokkenen. De Human Factors Adviesgroep gaat ervan uit dat de deelnemers toestemming hebben verleend indien de opdrachtgever de persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie aan de Human Factors Adviesgroep heeft verstrekt.
 • Persoonlijke gegevens die de Human Factors Adviesgroep ter beschikking krijgt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, worden niet ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever tenzij hier expliciet toestemming door de deelnemer of betrokkene is gegeven.
 • De Human Factors Adviesgroep verwerkt persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie slechts voor de in de opdracht gestelde doel zoals verwoord in de opdracht.
 • De Human Factors Adviesgroep deelt persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie niet met derden tenzij dit expliciet bij de opdracht is vastgelegd dan wel volgt uit de opdracht zelf. Na gebruik (afronding van de opdracht) of wanneer een eventuele bewaartermijn niet (meer) geldt, worden de persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie door de Human Factors Adviesgroep permanent gewist.
 • Deelnemers en betrokkenen hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie in te zien, aan te passen dan wel te laten verwijderen. De Human Factors Adviesgroep respecteert deze rechten. Opdrachtgevers worden bij aanpassing of verwijdering van persoonlijke- of persoonsgegevens of -informatie door deelnemers of betrokkenen, door de Human Factors Adviesgroep achteraf geïnformeerd.
 • In het geval van CRKBO geaccrediteerde werkzaamheden (zoals opleidingen, oefeningen, trainingen en coaching), worden voor- en achternaam van de deelnemers permanent bewaard in een register van deelname, conform de wettelijke eisen voor deze activiteiten.

Specifieke informatie m.b.t. de producten Checklist Professional Profile (CPP) en 360-graden feedback (360)

Samenvatting gegevensverwerking CPP en 360 graden feedback

Voor dit product zijn per deelnemer de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam, emailadres.
 • (CPP) Geboortedatum.
 • (360) Naam, emailadres genodigden (om feedback te geven).
 • (CPP) CPP-rapportage inclusief scores.
 • (360) 360-graden feedbackrapportage inclusief scores.

Gegevens voor de CPP worden doorgegeven aan Herfst & Partners ten behoeve van het opstellen van de CPP-rapportage. De gegevensoverdracht voor de CPP is als volgt weer te geven:

 1. Voor het opstellen van de CPP-rapportage: HUFA Adviesgroep à Herfst & Partners.
 2. Na het opstellen van de CPP-rapportage: Herfst & Partners à Human Factors Adviesgroep.

Zowel Herfst & Partners bewaren de persoonsgegevens tot maximaal 6 maanden na voltooiing van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Human Factors Adviesgroep tenzij anders is overeengekomen. Human Factors Adviesgroep draagt zorg voor het communiceren van deze termijn aan Herfst & Partners.

Checklist Professional Profile (CPP)

De CPP is een product dat wij leveren in samenwerking met Herfst & Partners gevestigd te Den Haag. Voor de verwerking van de gegevens heeft de Human Factors Adviesgroep een overeenkomst met Herfst & Partners. Hierin zijn de te verwerken gegevens en bewaartermijnen vastgelegd.

Om de CPP-rapportages aan te vragen, en te kunnen verwerken conform opdracht, ontvangt de Human Factors Adviesgroep persoonsgegevens van de opdrachtgever, en op geautomatiseerde wijze de resulterende CPP-gegevens (rapportage inclusief scores) van Herfst & Partners. De gegevens worden, afhankelijk van de opdracht, gedeeld met de betrokken persoon en, na toestemming van de betrokken persoon, met de opdrachtgever.

Data gedeeld met en opgeslagen bij de Human Factors Adviesgroep
Type gegevens Specificatie Bewaartermijn
Persoonsgegevens deelnemers CPP Voornamen, Achternaam, geboortedatum, emailadres Maximaal 6 maanden na voltooiing van overeenkomst tenzij anders is overeengekomen.
CPP-rapportages Persoonlijke CPP-rapportages Maximaal 6 maanden na voltooiing van overeenkomst tenzij anders is overeengekomen.
Normgroep data Statistische CPP-informatie op normgroep niveau. Definitief.

 

De volgende gegevens worden hiertoe gedeeld met Herfst & Partners. Ze worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het afnemen en opstellen van een CPP-rapportage, en niet gedeeld met partijen anders dan de Human Factors Adviesgroep.

Data gedeeld met en opgeslagen bij Herfst & Partners
Type gegevens Specificatie Bewaartermijn
Persoonsgegevens deelnemers CPP Voornamen, Achternaam, geboortedatum, emailadres Maximaal 6 maanden na voltooiing van overeenkomst tenzij anders is overeengekomen.
CPP-rapportages Anonieme CPP-rapportages inclusief scores. Niet herleidbaar tot specifiek persoon. Definitief.
Normgroep data Statistische CPP-informatie op normgroep niveau. Definitief.

360-graden feedback meting

Het systeem, en daarmee de adresboek- en responsgegevens worden opgeslagen op de IT-faciliteiten van Antagonist B.V.

De hiervoor benodigde gegevens worden verstrekt aan en bewaard door de Human Factors Adviesgroep, en alleen voor de in de opdracht omschreven doel gebruikt. De gegevens worden, afhankelijk van de overeenkomst, gedeeld met de betrokken persoon en/of de opdrachtgever.

Data gedeeld met en opgeslagen bij de Human Factors Adviesgroep
Type gegevens Specificatie Bewaartermijn
Persoonsgegevens deelnemers 360-graden feedback Voornamen, Achternaam,  emailadres Maximaal 6 maanden na voltooiing van overeenkomst tenzij anders is overeengekomen.
360-graden feedback rapportages Persoonlijke rapportages, evt. gecombineerd met CPP rapportagegegevens. Maximaal 6 maanden na voltooiing van overeenkomst tenzij anders is overeengekomen.
360-graden feedback uitnodigingen* Voor(naam), emailadres Maximaal 6 maanden na voltooiing van opdracht.*
360-graden feedback scores op categorieniveau Gemiddelde scores per categorie, op deelnemersniveau. Niet herleidbaar tot individueel niveau. Definitief.
Normgroep data Statistische 360 feedback informatie op normgroep niveau. Definitief.

 

*) Deze gegevens worden door de deelnemer verstrekt om de uitnodiging te versturen en de feedback te verwerken. De uitgenodigde ontvangt een link die het, zo lang nog geen feedback is verstrekt, mogelijk maakt de gegevens per direct en definitief te verwijderen, zo lang feedback niet is verstrekt.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest