Privacyverklaring en gebruik van cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken
Er worden nadrukkelijk geen persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van onze website, tenzij u hier duidelijk van tevoren op wordt gewezen.


Cookies en gebruiksanalyse (hufa.nl)
Dit artikel geldt voor het gebruik van onze publieke website, https://www.hufa.nl.
Voor het gebruik van uw ‘Persoonlijke Portal’, CRKBO deelnameregistratie en de 360 graden feedback uitnodigingen is dit artikel niet geldig; zie hiervoor het navolgende artikel.

Er worden tijdens uw bezoek aan onze website geen ‘cookie’ bestanden geplaatst; noch door ons, noch door derden. Wel houden wij bezoekersaantallen en interactie met onze site bij, op basis van de pagina’s die u opvraagt. De opgeslagen gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet tot individuele gebruikers danwel IP adressen te herleiden. Ze worden ook niet gedeeld met andere websites of diensten. De gegevens worden op hufa.nl bewaard en nimmer gedeeld met derden.

Elk bezoek krijgt een anoniem identificatienummer toegewezen om gegevens over uw bezoek te groeperen en analyseren. Dit nummer wordt gewist zo gauw u uw browser sluit. Wij kunnen dan ook geen analyse doen van terugkerende bezoekers daar wij deze gegevens niet bewaren. De gegevens die wij wel analyseren zijn:


Cookies (Persoonlijke Portal, CRKBO deelnameregistratie, 360 graden feedback uitnodiging)
Binnen ons ‘Persoonlijke Portal’ systeem wordt, gezien de aard van de dienst, geen gebruik gemaakt van gebruiksanalyse middelen en er worden voor dit doel dus ook geen cookies geplaatst. Voorgaand artikel geldt dan ook niet voor uw Persoonlijke Portal omgeving. De CRKBO deelnameregistratie, en eventuele ontvangers van een 360 graden feedback uitnodiging, vallen ook onder de Persoonlijke Portal en daarmee dit artikel.

Bij het gebruik van de Portal worden slechts enkele voor de beveiliging van uw gegevens essentiële cookies geplaatst: deze zijn om uw inlogstatus te onthouden.


Gegevensverwerking
In het geval de Human Factors Adviesgroep een overeenkomst tot dienstverlening met u of een met u verbonden organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) is aangegaan, verwerken wij mogelijk wel persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
– Voor- en achternaam(/namen)
– E-mailadres
– BIG registratienummer
– Eventueel verdere gegevens zoals afgesproken in de overeenkomst, of nadrukkelijk door u verstrekt (bijvoorbeeld via emailverkeer aan ons).

Bij het aangaan van de overeenkomst beperken wij de te verwerken gegevens tot slechts het strikt noodzakelijke. U kunt altijd bij ons opvragen welke gegevens we van u verwerken via info@hufa.nl, u ontvangt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken een reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hufa.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Human Factors Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Registratie van gevolgde cursussen en/of opleidingen die vallen onder CRKBO erkend beroepsonderwijs (wij bewaren hiervoor uw naam, de opleiding en het tijdstip)
– Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen indien specifiek een inschrijving aangevraagd is)
– U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten binnen de dienstverleningsovereenkomst
– Human Factors Adviesgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Human Factors Adviesgroep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verzamelde persoonsgegevens zullen worden gewist, uiterlijk 12 maanden nadat de bijbehorende klantrelatie met de Human Factors Adviesgroep wordt beëindigd, tenzij van rechtswege een langere bewaartermijn geldt.
Verwijdering van uw gegevens kan uiteraard altijd op uw verzoek worden gedaan. Stuur dit verzoek naar info@hufa.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek met details van de gegevens die wij hebben gewist.

Delen met anderen
Human Factors Adviesgroep verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hufa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Human Factors Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Human Factors Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hufa.nl.