Workshop ‘Leren van de Luchtvaart’

Regelmatig organiseert de Human Factors Adviesgroep een algemene Workshop ‘Leren van de Luchtvaart’. In deze workshop maakt u in vogelvlucht kennis  met onze visie en  werkwijze. De workshop toont u human factors in de praktijk, op indrukwekkende wijze in een vliegsimulator van een Boeing 737-800 of Airbus A320.

De kosten voor deze workshop bedragen €495 per deelnemer, en deze is vrijgesteld van BTW. Kijk voor de volgende geplande workshop op onze nieuwspagina, of stuur ons een verzoek om de eerstvolgende geplande datum te vragen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de workshop. Deze kunt u ook downloaden als PDF bestand.


Dagindeling Workshop ‘Leren van de Luchtvaar’

Veiligheid is een onderwerp dat toenemend aandacht heeft in de wereld van de zorg- en hulpverlening.
Hoe is het daarmee gesteld?

De Nederlandse gezondheidszorg wordt volgens onderzoek jaarlijks geconfronteerd met 2000 vermijdbare dodelijke slachtoffers als gevolg van het zorgproces. Dat is evenveel als vier vliegtuigen van het type Boeing 747 en ruim tweemaal zoveel als het gemiddeld aantal jaarlijkse slachtoffers in de luchtvaart wereldwijd dat 794 bedraagt. Dat zou een reden moeten zijn om de problemen die daar de oorzaak van zijn daadkrachtig aan te pakken.

Ook buiten de gezondheidszorg zien wij dat tijdens de inzet van de hulpverleningsdiensten, zoals meldkamers, ambulancezorg, brandweerzorg, politie en rampenbestrijding, zware ongevallen gebeuren die in het ergste geval leiden tot de dood van hulpverleners. De afgelopen vijf jaar zijn vijf brandweerlieden omgekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Ook hierbij is de vraag: was dat vermijdbaar? Kunnen we herhaling voorkomen?

In de luchtvaart staat de veiligheid van de vluchtuitvoering al jaren boven aan de prioriteitenlijst van de luchtvaartmaatschappijen en de overheid. Om de vliegveiligheid te verbeteren is al veel gedaan, dikwijls met vallen en opstaan. In deze sector spelen in 75% van de gevallen menselijke factoren een belangrijke rol bij het ontstaan van incidenten en ongevallen.

In de workshop maken wij dan ook gebruik van de expertise en de ervaringen in de luchtvaart, met speciale aandacht voor human factors.

DebriefIn een vluchtsimulator laten wij u onder druk en in een onbekende en spannende omgeving beslissingen nemen en tot actie overgaan bij problemen die zich aan zullen dienen. Zo wordt u heel praktisch geconfronteerd met human factors en de manier waarop die het effect en de veiligheid van handelen beïnvloeden. Wij verwachten dat dit leidt tot bewustwording van deze factoren in uw eigen veiligheidsmanagement. Wij maken helder dat veiligheidsmanagement moet spelen door de hele organisatie van bestuur tot anesthesie assistent, politie agent en brandwacht. Nuttig, spannend en speels. Een (meer dan) leuke dag met een goed rendement!

In de ochtend
Veiligheidsmanagement in een no-blame cultuur

Na de kennismaking beginnen we met een presentatie over veiligheidsmanagement en een verkenning van de ‘no-blame’ cultuur. Want het lijkt misschien een open deur, maar fouten maken wij allemaal. Waar wij naar toe willen is dat we gemaakte fouten gaan gebruiken om er van te leren, om met elkaar beter te worden dan je was”. Dat vraagt een andere manier van denken en doen. Nu is het vaak gebruikelijk dat op gemaakte fouten sancties volgen voor degene die de fout heeft gemaakt. Maar worden we daar nu beter van, en levert dit een optimaal leerproces op?

Tijdens dit onderdeel van het programma gaan wij in op het thema no-blame cultuur, leren van fouten, risico-analyse van bedrijfsprocessen en foutpreventie, maar bovenal gaan wij in op een goede veiligheidscultuur door de hele organisatie heen. Daarbij maken we gebruik van ervaringen in de luchtvaart. Een ervaren piloot/safetymanager vertelt hoe deze sector omgaat met fouten. Welke worden geaccepteerd als middel voor verbetering en vernieuwing en welke zijn onacceptabel en leiden wel tot repressieve maatregelen. Helderheid daarover is essentieel voor een optimaal veiligheidsmanagement.

We beginnen met de video “Just a routine operation” die de invloed van human factors bij een incident, ontleend aan de gezondheidszorg, praktisch in beeld brengt. Deze pakkende video bereidt u tevens voor op uw eerste ervaringen als “crew” in een gesimuleerde cockpit van een verkeersvliegtuig.

De Titanic – veiligheid in uw organisatie
Nadat u kennis heeft gemaakt met veiligheidsmanagement in een no-blame cultuur, gaan wij na hoe het gesteld is met de veiligheidscultuur in uw organisatie.

Daartoe doen we de quickscan “Titanic”. Centraal staat hier de vraag hoe ver uw organisatie is met haar kennis over “de ijsberg”. Deze ijsberg symboliseert de veiligheid van uw zorg- of hulpverleningsprocessen in het zichtbare deel boven water, en een (veel groter) onzichtbaar deel onder de waterspiegel. Met deze quickscan is het vertrekpunt van uw organisatie bekend en kunt u ambities uitspreken, als basis voor de aanpak van het toekomstig veiligheidsmanagement.

De sterke en zwakke punten van ieder mens
Het tweede deel van het ochtendprogramma behandelt het thema “menselijke capaciteiten en beperkingen.”

Van de veiligheidscultuur en –management in de gehele organisatie zoomen wij nu in op het functioneren van de individuele hulp- of zorgverlener onder vaak zware en dynamische omstandigheden. De kennis hierover is verplichte kost bij (aanstaand) piloten en dat zou, naar onze stellige overtuiging, ook bij hulp- en zorgverleners moeten zijn.

Dit onderdeel van de workshop behandelt de wijze waarop onze zintuigen functioneren en hoe het menselijk brein informatie verwerkt om tot beslissingen te komen en deze in acties om te zetten. De kwaliteit van de menselijke informatieverwerking is niet constant en wordt door veel factoren negatief beïnvloed. Dat zijn factoren die nu juist kenmerkend zijn voor de situaties waarin hulp- of zorg wordt verleend (stress, werkdruk, gevaar, wijze van leiding geven en leiding ontvangen).

Hoe werken die factoren op de menselijke informatieverwerking in, hoe kan je dat herkennen en wat kun je er aan doen? Dat zijn de ingrediënten voor dit onderdeel van de workshop.

Onderdeel van dit thema is de wijze waarop in de luchtvaart beslissingen worden genomen. Dit gaat volgens het BOBOC-principe: Beeldvorming – Opties – Besluit – Opdracht – Controle. Daarmee wordt u tevens voorbereid op uw inzet in de vluchtsimulator. Tijdens de zogenaamde “SIM-sessie” zult u met BOBOC werken en ontdekken hoe prettig toepasbaar deze werkwijze is. Niet alleen in de virtuele omgeving van de cockpit, maar ook in uw werksituatie, dag in, dag uit.

In de middag
Uw eerste vliegervaringen in een Boeing 737 of Airbus A320

Zodra u zich voor de workshop hebt ingeschreven sturen wij u een PowerPoint presentatie, waarmee u zich op de SIM-sessie kunt voorbereiden. U komt hiermee al met de nodige basiskennis op de workshop. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u gaat leren vliegen. Waar het vooral om gaat is dat u samen met uw “collega vlieger” met een probleem geconfronteerd wordt dat dwingt tot een goede beslissing.

LvdL_1Dit deel van de workshop bestaat uit een briefing (voorbespreking) met uw instructeur, waar u vragen kunt stellen over de presentatie, en verder optimaal wordt voorbereid. Hierna volgt de simulatie zelf, waarbij u samen met een andere deelnemer plaats zult nemen in de cockpit. Hierna volgt een debriefing (nabespreking). Daarbij zal worden ingegaan op de vraag of uw crew door had wat er precies aan de hand was, of u in staat was daarachter te komen door objectieve beoordeling van de situatie en of de beslissing passend was op de situatie. Hiernaast bespreken we of er fouten werden gemaakt en (beter nog) of deze gesignaleerd werden, en hoe u daar met uw collega mee omging. Kortom: u ervaart hoe human factors met u aan de haal kunnen gaan in een veilige levensecht gesimuleerde omgeving.

Na afloop van de SIM-sessie houden we een plenaire bijeenkomst waarin u uw simulatie ervaringen uitwisselt en u elkaar feedback kunt geven. Centraal staat hierbij de vraag hoe we gesignaleerde fouten in het handelen, in het beeld dat we hadden van de situatie en de beslissing die we namen kunnen omzetten in preventieve actie.

Kortom: wat is foutmanagement en hoe voorkom je fouten door middel van bepaalde concepten, procedures, tools, bewust gedrag en automatismen. En dat vooral in een echte no-blame cultuur. Wij sluiten af met de aanpak die iedere deelnemer zou willen kiezen voor het veiligheidsmanagement in zijn organisatie als antwoord op de vraag: ‘en wat doe je morgen met deze ervaringen?’

De kosten voor deze workshop bedragen €495 per deelnemer. De workshop is vrijgesteld van BTW.

Voor vragen over data en beschikbaarheid:
Bel ons op 06-53645213 of mail via info@hufa.nl

 

 

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest