Meer veiligheid en efficiency door Team Resource Management

De kwaliteit en veiligheid van hulpverlening en van rampen- en crisisbestrijding wordt (mede) bepaald door de samenwerking tussen de hulpverleners ter plaatse en de verschillende leden binnen operationele-, beleids- en crisisteams. Het nieuwe denken daarover stelt de rol van human factors centraal. Daarin past Team Resource Management (TRM) dat is gericht op verbetering van de effectiviteit en op preventie van menselijke fouten.

Het Team Resource Management vindt onder meer zijn basis in de luchtvaartsector. Daar wordt gesproken van crew resource management.
TRM bevordert optimaal gebruik van alle beschikbare bronnen, zoals mensen, uitrusting en procedures. Het stimuleert mensen om in teams betere en constructievere bijdragen te leveren en obstakels in de samenwerking weg te nemen.
TRM verhoogt teamvaardigheden die gericht zijn op reductie van fouten.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door mensen bewust te maken van de eigen rol/opstelling en die van anderen in het team en elkaar daar op aan te spreken. Dit uiteraard zonder nadelige persoonlijke gevolgen voor een ieder.

TRM trainingen bestaan uit overdracht van basiskennis over human factors, menselijke capaciteiten en beperkingen, aanleren van passende vaardigheden en introductie van functionele en veilige grondhoudingen bij teamleden. In de training worden case studies en praktische oefeningen toegepast, die herkenbaar zijn uit de praktijk van de deelnemers.

TRM trainingen hebben hun nut in de luchtvaart meer dan bewezen. Ook in de gezondheidszorg blijken de eerste resultaten bemoedigend. Met name in risicovolle afdelingen als de spoedeisende hulp, catetherisatiekamers, intensive care en operatiekamers maken medische teams aantoonbaar minder fouten.

TRM is bij hulpverleningsdiensten nog een relatief onbekend begrip maar kan daar zeker een forse bijdrage leveren aan foutpreventie. In ieder geval van fouten die in rapporten van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Raad voor Veiligheid geregeld worden beschreven.

Veiligheidsregio’s en organisaties in de gezondheidszorg betrekken de Human Factors Adviesgroep bij de stap naar Team Resource Management. De ambities zijn duidelijk, wij willen beter worden, van fouten leren en daar naar buiten toe transparant in zijn. Een andere denkwijze en een cultuuromslag, die zeker zal bijdragen aan een betere bescherming van burgers en medewerkers en een verhoogde maatschappelijke waardering voor hun inzet.

TRM-trainingen zijn weinig effectief als ze worden georganiseerd in de vorm van een “stand alone” activiteit. Belangrijk is dat TRM een “gewoon” onderdeel wordt van zowel het totale opleidings-, trainings- en oefenprogramma evenals een normaal onderdeel van evaluatie en feedback. TRM vaart wel in organisaties die fouten accepteren als middel om te leren om daarmee ‘high reliability’ organisaties te worden. Bestuur en management zijn daarbij de overtuigde dragers van de TRM-filosofie.

Bent u geïnteresseerd in Team Resource Management en TRM-trainingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply