How to turn a team of experts into an expert team?

How to turn a team of experts into aan expert team?
Thesis Paul Bijlsma over Crew Resource Management (CRM in crisisteams)

 In the ten years it will take CRM to be introduced nationally, we will attend 1000 firefighter funerals…. I can’t get that out of my mind (Okray & Lubnau II, 2004, p.1.).

CRM plaatje 350x223Zet een aantal professionals bij elkaar. Plaats ze binnen een risicovolle omgeving en laat ze als team een belangrijke taak met afbreukrisico uitvoeren. Ga er daarbij voor het gemak vanuit dat professionals automatisch gaan samenwerken. Dit zijn dé ingrediënten voor een situatie die in de meeste gevallen een crisis uit de hand kan laten lopen. Ervaringen in de luchtvaart wijzen uit dat professionals niet automatische samenwerken, zelfs niet als sprake is van de noodzaak om te overleven. De vliegramp op Tenerife op 27 maart 1977 heeft de sector wat dit betreft met de neus op de feiten gedrukt. Mensen werken niet automatisch samen. In zijn thesis “CRM in crisisteams?” geschreven in het kader van de opleiding tot Master of Crisis and Public Order Management stelt Paul Bijlsma vast dat de aandacht bij evaluaties van rampen en crisis altijd uitgaat naar processen en procedures. En veel minder naar de mens, als mens en als lid van een team. Daar is vooralsnog weinig in veranderd. Wat dit betreft kan worden geleerd van de luchtvaart. In deze sector kwam men tot de conclusie dat een groot aantal ongevallen veroorzaakt werd door menselijke fouten. En dat het in het merendeel fouten betrof vanuit een teamsetting, zoals de cockpitcrew.

Inmiddels komen veel meer sectoren tot dezelfde conclusie. Zoals ziekenhuizen, meldkamers, ambulancezorg, brandweer, politie en high risk organisaties zoals petrochemische industrie, kerncentrales, offshore en defensie.

Gezien deze ontwikkelingen vroeg Paul Bijlsma zich af of CRM toepasbaar is voor crisisteams in de rampen- en crisisbeheersing. Dan gaat het bijvoorbeeld om het commando plaats incident (COPI), het regionaal operationeel team (ROT) en het regionaal beleidsteam (RBT).

Paul heeft zijn conclusies gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews, een kwantitatieve survey onder sleutelfunctionarissen bij defensie en veiligheidsregio’s. En hij verrichtte een casestudy van de Project X rellen op 21 september 2012 in Haren. Het geheel heeft geleid tot een boeiend betoog over de ins en outs van CRM in de wereld van de rampen- en crisisbestrijding.

In de thesis worden onderstaande vragen als volgt beantwoord:

  1. Wat is CRM? Dit wordt helder uitgelegd.
  2. Hoe denken professionals over de toepasbaarheid van CRM in crisisteams? Deze staan positief tegenover CRM
  3. Welke leermethodieken zijn bruikbaar voor de introductie van CRM in crisisteams? Duidelijk is geworden dat het dan om storytelling gaat, zoals ook de Human Factors Adviesgroep dat toepast (zie intermezzo).
  4. Kan de noodzaak van CRM in crisisteams in retrospectief worden aangetoond? De thesis laat zien dat die noodzaak er is.

In overleg met Paul Bijlsma is de thesis via onze site beschikbaar, zie: CRM Thesis Bijlsma

Human Factors Adviesgroep en de thesis “CRM in crisisteams?”

Veel van wat Paul Bijlsma in zijn thesis beschrijft wordt door de Human Factors Adviesgroep daadwerkelijk toegepast.
Zoals de wijze waarop wij bij onze Team Resource Management (TRM) trainingen uitgaan van de leerstijl van volwassenen. Ze doen het meeste van de leerstof op als theorie en praktijk gekoppeld worden, met aandacht voor hun reeds opgedane (levens)ervaring. Daarin passen we het principe van ‘storytelling’ toe waarbij verhalen en persoonlijke ervaringen uit de organisaties (zowel in de luchtvaart als in de organisatie van de deelnemer aan de training) de aangedragen theorie, auditief, beeldend en onvergetelijk laat leven. Dit doen we in de workshops, waarbij het geleerde praktisch en indrukwekkend betekenis krijgt in de vluchtsimulator.

Ook beschrijft Paul de effecten van onze CRM-trainingen in een ziekenhuis: “de samenwerking en onderlinge communicatie verbeterde, waardoor meer rust ontstond tijdens werkzaamheden onder druk. Veiligheid, duidelijkheid en gelijkwaardigheid binnen teams waren verbeterd. Dit alles was voldoende reden voor het ziekenhuis om door te gaan met CRM-trainingen.”

CRM-trainingen in uw organisatie? Bel of e-mail ons!

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply